شبیه سازی حرارتی

ویدئوی شبیه سازی حرارتی درایوهای مدیوم ولتاژ NANCAL

/post-3

این ویدئو شبیه سازی حرارتی درایوهای مدیوم ولتاژ NANCAL را که توسط مهندسین برجسته این شرکت در محل کارخانه انجام می شود مشاهده می کنید.